SKOG banner

Verkoopvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden al onze verkopen, verhuringen en aannemingen van werken geacht onder navolgende voorwaarden te zijn aangegaan: 

1. Bestelling

Bij iedere geplaatste bestelling is de koper/huurder gehouden tot volledige betaling van alle bestelde goederen. De bestellingen van goederen of diensten kunnen niet geannuleerd worden en worden ook niet teruggenomen of terugbetaald. Enkel in geval van defect bij levering worden deze hersteld of omgeruild. (zie “waarborg”)

2. Levering

Het vervoer of de verzending van goederen via om het even welk transportmiddel wordt gedaan op risico van de koper. Zelfs wanneer dit franco geschiedt. De vooropgestelde leveringstermijn start op datum van de bestelling. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. Alle geleverde, verkochte en verhuurde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van alles wat ons uit hoofde van een overeenkomst toekomt, inbegrepen de slechts in de toekomst te ontstane vorderingen. Ook tegenover derden blijven deze goederen onze eigendom, zonder dat wij daarbij in rechte moeten optreden.

3. Prijzen

De prijzen op de website zijn incl. BTW, tenzij anders vermeld. Transportkosten en andere taksen van welke aard ook, zijn niet inbegrepen in de vermeldde prijzen.

4. Waarborg

Desta bv verleent voor de geleverde goederen dezelfde waarborgen welke hem door de fabrikant en/of leveranciers van de goederen worden gegeven. Behoudens andersluidend beding kan de koper geen uitgebreidere aanspraken maken. De waarborgperiode gaat in op de dag van de aanvaarding van de goederen of diensten. De aansprakelijkheid uit hoofde van de waarborgplicht van de verkoper beperkt zich maximaal tot de levering van nieuwe goederen of onderdelen met uitsluiting van de kosten voor transport, plaatsing of verplaatsingskosten, waarbij de verkoper zich het recht voorbehoud in plaats van nieuwe delen te leveren de defecte delen te herstellen, het geleverde geheel te vervangen of terug te nemen tegen terugbetaling van de koopprijs. De waarborg wordt niet verleend indien de montage en ingebruikstelling niet is uitgevoerd door de verkoper. De waarborg loopt voor zover de koper binnen de 8 dagen die volgen op de ontvangst van goederen of na levering van diensten of verhuur gewaarschuwd heeft, de betalingsvoorwaarden heeft vervuld en bewijst dat de oorzaak van het defect toe te schrijven is aan een gebrek in de constructie, het materiaal of de uitvoering en voor zover het defect of schade niet voortvloeit uit het onvakkundige gebruik, noch uit verkeerd onderhoud, noch uit nalatigheid of kwaad opzet, noch uit normale slijtage. De koper kan geen schadevergoeding eisen om gelijk welke oorzaak.

5. Betalingen

Al onze facturen zijn betaalbaar op onze zetel te De Pinte. Facturen, welke op hun vervaldag niet betaald worden, zullen zonder aanmaning verhoogd worden met een intrest van één procent per maand. De vervaldag wordt bepaald op de voorzijde van deze factuur en kan variëren van contant tot maximaal dertig dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet betaald is binnen de acht dagen na de eerste aanmaning, zal het bedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van twintig procent op het te betalen eindbedrag met een minimum van honderd Euro. De factuur zal geacht worden definitief aanvaard te zijn bij ontstentenis van een schriftelijk protest binnen de vervaltermijn van de factuur.

6. Aansprakelijkheid

Tijdens de verhuurperiode kan DESTA bvba op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de goederen aanwezig op de plaats van verhuur. Lichamelijke of stoffelijke schade aan de huurder of aan derden veroorzaakt met of door onze goederen tijdens de verhuurperiode vallen ten laste van de huurder, welke een verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering moet hebben. Goederen welke op aantoonbare wijze beschadigingen oplopen tijdens de verhuurperiode door toedoen van de huurder , worden op kosten van de huurder hersteld of worden volledig aangerekend. Indien onmiddellijk na de verhuurperiode wordt vastgesteld dat ( bijvoorbeeld door verlies of diefstal door derden ) goederen ontbreken, worden deze volledig aangerekend aan de huurder.

7. Geschillen

Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Gent RPR Gent, afdeling Gent bevoegd.