SKOG banner

Privacybeleid

Algemene informatie

In het kader van de nieuwe Europese wetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Desta bv en zullen steeds met de grootste zorg behandeld worden.

Verwerking van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken. Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met Desta bv.
Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden.
Als inschrijver op ons contactformulier wordt uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoon verwerkt. Als klant van Desta bv verwerken wij uw zakelijke gegevens en persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

Desta bv bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

Doorgifte van uw gegevens aan derden

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:
* Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan onze dienstverlening (vb. onderaannemers, dienstverleners, enz.).
* Aan bevoegde overheden of aan bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.
Desta bv zal vertrouwelijk en met de grootste zorg met uw persoonsgegevens omgaan. Wij verwachten dit ook van de organisaties waar we mee samenwerken.

Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en op het corrigeren of te verwijderen van die gegevens. Verder heeft u het recht om uw eventuele toestemming in te trekken of kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook is er uw recht op overdraagbaarheid van gegevens.
Wanneer u vragen heeft over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met Peter Vermeren – info@skog.be

U kan ook steeds meer informatie met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten terugvinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit . U kan daar ook terecht voor een vraag of klacht.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. 
Meer informatie is terug te vinden op het Cookiebeleid

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Desta bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@skog.be

Mocht u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om contact op te nemen met Peter Vermeren – info@skog.be